Ishak bin Rahuwaih

Nama dan Kun-yah Beliau

Beliau adalah Al-Haafidh Al-Faqiih Ishaaq bin Ibraahiim bin Makhlad bin Ibraahiim bin ‘Abdillah bin Mathar bin ‘Ubaidillah bin Ghaalib bin Al-Waarits bin ‘Ubaidillah bin ‘Athiyyah bin Murrah bin Ka’b bin Hammaam bin Asad bin Murrah bin ‘Amr bin Handhalah bin Maalik bin Zaid Manaat bin Tamiim.[1]

Kun-yah beliau adalah Abu Ya’quub, namun lebih dikenal dengan nama : Ibnu Raahawaih[2].

Adapun Raahawaih (رَاهَوَيه) merupakan laqab (julukan) ayahnya yang bernama Abul-Hasan Ibraahiim. Laqab tersebut diberikan karena beliau lahir di jalan kota Makkah. ‘Jalan’ dalam bahasa Persia adalah Raah (راه), dan Waih (ويه) bermakna ‘menemukan’. Jadi seakan-akan beliau (ayah Ibnu Raahawaih) ditemukan di jalan.[3]

 

Kelahiran Beliau

Telah berkata anak beliau, Muhammad bin Ishaaq bin Raahawaih :

“Ayahku rahimahullah dilahirkan pada tahun 163 (Hijriyah)”.[4]

Dikatakan juga beliau lahir tahun 161 (Hijriyah).[5]

Pencarian Ilmu Beliau

Beliau mendengar (riwayat) di negerinya dari sejumlah ulama. Kemudian beliau melakukan perjalanan (menuntut ilmu) pada tahun 184 H menuju ‘Iraaq, Hijaaz, Yaman, dan Syaam. Di negeri-negeri tersebut beliau mengambil ilmu dari sejumlah pembesar ulama di masanya, di antaranya :

 1. Al-Fudlail bin ‘Iyaadl.
 2. Jarir bin ‘Abdil-Hamiid Ar-Raaziy.
 3. Sufyaan bin ‘Uyainah.
 4. ‘Abdurrahmn bin Mahdiy.
 5. ‘Abdullah bin Wahb.
 6. Al-Waliid bin Muslim.
 7. Wakii’ bin Al-Jaraah.
 8. Yahyaa bin Sa’iid Al-Qaththaan.
 9. Sulaimaan bin Harb.
 10. dan masih banyak yang lainnya.[6]

Murid-Murid Beliau

Beliau mempunyai banyak murid yang diantaranya adalah para pembesar ulama di jamannya, antara lain :

 1. Muhammad bin Ishaaq (anak beliau).
 2. Al-Bukhaariy.
 3. At-Tirmidziy.
 4. Abu Daawud.
 5. An-Nasaa’iy.
 6. ‘Abdurrahmaan Ad-Daarimiy.
 7. Muhammad bin Nashr Al-Marwaziy.
 8. Abul-‘Abbaas As-Siraaj – dan beliau adalah orang terakhir yang meriwayatkan dari Ibnu Rahaawaih.
 9. Dan yang lainnya masih banyak.

Selain itu, ada beberapa guru (syaikh) beliau yang mengambil riwayat dari beliau, di antaranya adalah Yahyaa bin Aadam dan Baqiyyah bin Al-Waliid. Juga ulama setingkat dengan beliau (aqraan), di antaranya Ahmad bin Hanbal dan Yahyaa bin Ma’iin.[7]

Kehidupan dan Beberapa Perkataan Ulama tentang Beliau

Beliau adalah seorang imam masyhur yang tersebut dari kalangan penduduk Marwi, satu tempat di daerah Naisaabur. Seorang yang diikuti perkataan dan ijtihaad-nya. Termasuk rekan Ahmad bin Hanbal rahimahumallaah.[8]

Beliau datang ke kota Baghdaad beberapa kali, dan menjadi jajaran huffaadh dan orang terpandang/dihormati di sana. Kemudian beliau kembali ke Khurasaan dan menetap di Naisabuur hingga wafat. Ilmu beliau banyak tersebar di kalangan penduduk Khurasaan.[9]

Berkata Ibnu Ishaaq bin Raahawaih :

 

“Ayahku lahir dari kandungan ibunya dalam keadaan berlubang dua telinganya. Lalu kakekku pergi menuju Al-Fadhl bin Muusaa As-Siinaaniy, dan bertanya perihal tersebut. Kakekku berkata : ‘Telah terlahir untukku seorang anak dari perut ibunya dalam keadaan telinganya berlubang’. Maka Al-Fadhl menjawab : ‘Anakmu kelak akan menjadi seorang pemimpin, entah dalam kebaikan atau dalam kejahatan”.[10]

Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang Ishaaq bin Raahawaih, maka beliau berkata :

“Orang seperti Ishaaq masih ditanyakan ? Ishaaq di sisi kami termasuk imam-imam kaum muslimin”.[11]

Beliau (Ahmad bin Hanbal) juga berkata :

“Tidak pernah ada orang yang melintasi jembatan menuju Khurasaan semisal Ishaaq”.[12]

“Aku tidak mengetahui atau aku tidak mengenal orang yang sebanding dengan Ishaaq di ‘Iraaq”.

“Asy-Syaafi’iy di sisi kami adalah imam. Al-Humaidiy di sisi kami adalah imam. Dan Ishaaq bin Raahawaih di sisi kami juga seorang imam”.

“Apabila Abu Ya’quub (yaitu Ishaaq bin Raahawaih) – Amiirul-Mukminiin – menceritakan kepadamu, berpegangteguhlah engkau dengan riwayatnya itu”.[13]

Ishaaq bin Raahawaih pernah disebutkan kepada Qutaibah bin Sa’iid, maka ia berkata :

“Ishaaq adalah seorang imam”.[14]

Abu Haatim Ar-Raaziy berkata :

“Ishaaq bn Raahawaih adalah seorang imam di antara imam-imam kaum muslimin”.[15]

An-Nasaa’iy berkata tentangnya saat menyebutkan nama-nama gurunya :

“Salah seorang imam”.[16]

Ia juga berkata :

“Abu Ya’quub Ishaaq bin Ibraahiim bin Makhlad bin Ibraahim, seorang yang tsiqah lagi dapat dipercaya”.[17]

Wahb bin Jariir berkata :

“Semoga Allah membalas kebaikan bagi Ishaaq bin Raahawaih, Shadaqah, dan Ya’mar atas sumbangan mereka terhadap Islam. Mereka telah menghidupkan Sunnah di daerah timur”.

Nu’aim bin Hammad berkata :

“Apabila engkau melihat penduduk ‘Iraq yang membicarakan (mencela) Ahmad bin Hanbal, maka tuduhlah ia akan agamanya. Apabila engkau melihat penduduk Khurasaan yang membicarakan (mencela) Ishaaq bin Raahawaih, maka tuduhlah ia akan agamanya. Dan apabila engkau melihat penduduk Bashrah yang membicarakan (mencela) Wahb bin Jariir, maka tuduhlah ia akan agamanya”.

Sa’iid bin Dzu’aib berkata :

“Aku tidak mengetahui orang di muka bumi ini yang semisal Ishaaq”.

Ibnu Khuzaimah berkata :

“Demi Allah, apabila Ishaaq bin Ibraahiim Al-Handhaliy ada di kalangan tabi’in, niscaya mereka akan mengakui hapalannya, ilmunya, dan kefaqihannya”.[18]

Ibnu Hibbaan berkata :

“Ishaaq termasuk di antara para pemimpin di jamannya dalam kefaqihan, ilmu, hapalan, dan pandangan/wawasan. Termasuk orang yang menulis banyak kitab, cabang-cabang sunnah, membelanya, dan menghinakan/merendahkan orang yang menyelisihinya (sunnah)”.[19]

Abu Daawud Al-Khaffaaf berkata :

“Ishaaq bin Raahawaih mendiktekan kepada kami 11.000 hadits dari hapalannya, kemudian membacakannya (kembali) kepada kami. Tidak ada satupun huruf yang bertambah ataupun berkurang”.[20]

Abu Haatim Muhammad bin Idriis Ar-Raaziy berkata : Aku menyebutkan Ishaaq bin Ibraahiim dan hapalannya akan sanad dan matan hadits pada Abu Zur’ah. Maka Abu Zur’ah berkata : “Tidak ada perawi yang lebih hapal daripada Ishaaq”. Abu Haatim berkata : “Sungguh mengagumkan kesempurnaan dan selamatnya ia dari kekeliruan; bersamaan dengan karunia (Allah) terhadap hapalannya”. Ahmad bin Salamah berkata :

“Aku berkata kepada Abu Haatim bahwasannya ia (Ishaaq) mendiktekan tafsir dengan hapalan di dadanya. Lalu Abu Haatim berkata :

“Dan ini lebih mengagumkan lagi ! Sesungguhnya dlabth dalam hadits-hadits beserta sanadnya lebih mudah lebih mudah dibandingkan dlabth dalam sanad-sanad tafsir beserta lafadhnya”.

Qutaibah bin Sa’iid berkata :

“Para huffaadh negeri Khurasaan adalah Ishaaq bin Raahawaih, kemudian ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman As-Samarqandiy, kemudian Muhammad bin Ismaa’iil”. [21]

Muhammad bin Yahyaa Adz-Dzuhliy berkata :

“Aku datang menemui Ishaaq bin Ibraahiim, shahabat kami, tahun 199 H di Baghdaad. (Waktu itu), para ulama ahli hadits berkumpul di Rashaafah yang di antara mereka ada Ahmad bin Hanbal, Yahyaa bin Ma’iin, dan yang lainnya. Di tengah majelis mereka peruntukkan buat Ishaaq. Dan ia menjadi khathiib”.[22]

Abu Nu’aim Al-Ashbahaaniy berkata dalam kitabnya Hilyatul-Auliyaa’ :

“Dan di antara mereka adalah sang imam dan pemimpin yang masyhur akan hapalan, kefaqihan, dan ilmu; yaitu Ishaaq bin Ibraahiim Al-Handhaliy, shahabat dekat imam yang agung lagi dihormati, Ahmad bin Hanbal, dan rekan imam tercinta Muhammad bin Idriis Asy-Syaafi’iy. Ishaaq adalah seorang pengobar atsar dan penghancur ahluz-zaigh wal-bida’ (orang-orang yang menyimpang serta berbuat kebid’ahan)”.[23]

Al-Khathib Al-Baghdaadiy berkata :

“Ia adalah salah seorang di antara imam kaum muslimin. Banyak mengetahui perkara-perkara agama. Berkumpul padanya pengetahuan hadits, kefaqihan, hapalan, kejujuran, wara’, dan kezuhudan”.[24]

Ibnu Hajar Al-‘Asqalaaniy berkata :

“Seorang yang tsiqah, haafidh, dan mujtahid; shahabat dekat Ahmad bin Hanbal”.[25]

Kitab-Kitab yang Ditulis Beliau

 1. Al-Musnad.[26]
 2. Kitaabut-Tafsiir.
 3. Kitaabul-‘Ilm.[27]

Wafat Beliau

Beliau wafat di Naisaabuur tahun 238 H, tanggal 14 Sya’baan dalam usia 75 tahun.[28]

Beberapa Perkataan Beliau yang Terkenal

Tasybih itu hanya terjadi ketika seseorang itu mengatakan : ”Tangan (Allah) seperti tanganku, pendengaran (Allah) seperti pendengaranku”. Inilah yang dinamakan tasybih (penyerupaan). Adapun jika seseorang mengatakan seperti firman Allah : ’Tangan, pendengaran, penglihatan’ , kemudian ia tidak menyatakan : ’bagaimana’ dan ’seperti’; maka itu tidak termasuk tasybih. Allah berfirman : ”Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.[29]

“Jika engkau bertanya kepada orang-orang bodoh mengenai As-Sawaadul-A’dham, niscaya mereka akan menjawab : ‘Jama’ah (mayoritas) dari manusia’. Mereka tidak mengetahui bahwasannya (makna) Al-Jama’ah itu adalah para ulama yang berpegang pada atsar Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan (menempuh) jalannya. Barangsiapa bersama beliau dan mengikuti beliau, maka merekalah Al-Jama’ah”.[30]

Kaum muslimin telah ber-ijma’, barangsiapa yang mencaci Allah atau mencaci Rasul-Nya shallallaahu ‘alaihi wa sallam, atau menolak sesuatu yang diturunkan Allah ‘azza wa jalla, atau membunuh salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah; maka ia telah kafir karenanya, meskipun ia mengakui seluruh apa yang diturunkan Allah”.[31]

“Sungguh telah berlalu/tetap sunnah dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bahwasannya penduduk surga akan melihat Rabbnya, dan hal itu merupakan kenikmatan yang paling besar bagi penduduk surga”.[32]

Semoga ada manfaatnya.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sidebar